۲۹ بهمن

مجمع عمومي عادي سالیانه صاحبان سهام شركت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها

لطفا سوالات خود را در قسمت زیر وارد نمایید آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي سالیانه صاحبان سهام شركت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها (سهامي عام) به شماره ثبت 228825 و شناسه ملي 10102699549 بدین‌وسیله از صاحبان سهام یا نماینده قانونی صاحب سهم شركت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها (سهامي عام) دعوت می‌گردد در جلسه…