از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۴در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان ولیعصر.نرسیده به چهار راه شهید چمران .(پارک وي).سالن تلاش برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ تصویب صورت هاي مالی سال مالی منتهی به
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالنتشار
انتخاب اعضاي هیئت مدیره
تعیین حق حضور اعضاي غیر موظف هیئت مدیره