1- تغییر ماده 19 اساسنامه
2- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد