آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي به طور فوق‌العاده صاحبان سهام

شركت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها (سهامي عام)

به شماره ثبت 228825 و شناسه ملي 10102699549

بدین‌وسیله از صاحبان سهام یا نماینده قانونی صاحب سهم شركت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها (سهامي عام) دعوت می‌گردد در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها (سهامي عام) در محل دفتر مرکزی به نشانی: تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزرا)، خیابان 23، پلاک 10، طبقه 6 تشکیل می‌گردد، حضور یابند.