بدینوسیله از کلیه سهامداران و نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل می آید تا در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پروده طبس (سهامی عام) منتهی به 29 اسفند 1400 که راس ساعت 10 مورخ 8 خرداد 1401 برگزار می شود شرکت نمایند. یا در صورت عدم حضور از طریق این لینک به صورت برخط مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده را مشاهده نمایند.
همچنین پیش از آن مجمع عمومی فوق العاده این شرکت راس ساعت 9 صبح برگزار می گردد.